Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Görev ve Sorumlulukları
 1. Sağlık uygulamalarına ait projeler geliştirmek, gerekli yazılımları yapmak ve güncellemek, yazılımların kesintisiz olarak hizmete açık ve çalışır durumda olmasını sağlamak.
 2. Birimlerden gelen sağlık yazılım ihtiyaçlarını değerlendirerek gerçekleştirilmesi için planlama yapmak, projeler hazırlamak, hizmet satın alınması gereken durumlarda uygulamalara ait yazılımların dışardan temini için teknik şartname hazırlamak, hazırlanmasına destek vermek.
 3. Gelişen teknolojilerin takibini yapmak ve yeni teknolojiler aracılığı ile veri toplama süreçlerini organize etmek.
 4. Büyük veri uygulamaları için gerekli altyapıyı kurmak ve geliştirmek.
 5. Mobil sağlık ve giyilebilir teknolojiler alanında ar-ge faaliyetlerini yürütmek. 
 6. Kişisel sağlık sistemleri altyapısını kurmak/kurdurtmak, işletmek, mobil uygulamalarını geliştirmek/geliştirtmek.
 7. Görüntüleme, patoloji, konsültasyon, EKG, biyokimya vb. alanlarda uzaktan sağlık hizmet sunumunun verilebilmesi amacıyla Teletıp sistemlerini kurmak, geliştirmek, uygulamaların mevcut sistemlerle birlikte çalışabilirliğini organize etmek ve yaygınlaştırmak.
 8. Bakanlık merkez birimleri ile bağlı kuruluşlarının ihtiyacı olan uygulama yazılımlarını geliştirmek veya bu birimlerin görevlerini yerine getirebilmesi için dış kaynak kullanarak elde edeceği ürün ve hizmetlerin tedarik sürecinde teknik çalışmaları yürütmek.
 9. Geliştirilen ve dışarıdan temin edilen yazılımların kullanıcı eğitimlerini vermek/verdirmek, eğitim materyalleri hazırlamak/hazırlatmak.
 10. Kişilere ait nüfus ve yerleşim yeri bilgilerine, kamu sağlık teşkilatlarının (üniversite hastaneleri ve özel hastaneler hariç) güncel ve güvenli bir şekilde erişmelerine yönelik sistemleri geliştirmek.
 11. Bakanlık bünyesindeki Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü uygulamalarının yazılım testi standartlarını belirlemek, değişiklikleri sisteme yansıtmak, güncellemek, yeni gelen taleplerle ilgili destek faaliyeti vermek, kullanıcı destek aşamaları ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
 12. Sağlık Bakanlığı’nın gelecek ihtiyaçları doğrultusunda, ülkedeki tüm paydaşların bir araya geleceği, kamu, özel ve üniversite işbirliğini geliştirerek ülke sağlık vizyonuna yön verecek projeleri hayata geçirmek.
 13. Hayata geçirilecek projeler için tüm ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından yararlanılması yönünde çalışmalar yürütmek
 14. Ulusal ölçekte kamu-üniversite-özel sektörler arasında entelektüel sermayeyi bir araya getirecek platform ve projelerin tasarlamak, iş birliği altyapıları oluşturmak, ayrıca uluslararası Ar-Ge programları (AB IPA, H2020, Dünya Bankası vb.) kapsamında işbirlikleri ve projeleri hayata geçirmek amacıyla gerekli faaliyetleri yürütmek.
 15. Büyük sağlık verisinin tıbbi, idari ve mali süreçlerde kullanımı ile hem teşhis ve tedavi hem de hizmet kalitesinin maksimizasyonuna yönelik uygulamaların geliştirilmesi ve yenilikçi projelerin kavram kanıtı ve demolarının hayata geçirilmesinden sorumlu olarak hizmet vermek,
 16. Yapay zekâ uygulamalarının sağlık alanında geliştirilmesine yönelik özellikle akademik dünya ile güçlü iş birlikleri oluşturmak ve yapay zekâ konusunda ülkemizde öncü sağlık altyapılarının hayata geçirilmesine katkı sağlamak.  
 17. Sağlıklı yaşam, kronik hastalıkların takibi, hasta merkezli uygulamalar, sağlık okuryazarlığının genç kuşaklar arasında yükseltilmesine yönelik mobil uygulamalar, oyunlaştırma, sanallaştırma, üç boyutlu teşhis-tedavi araçlarının geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütmek.
 18. Uzaktan hasta takibi, kronik hastalıkların kontrollü izlemi, yaşlı hastaların takibi, sağlıklı yaşamı özendirici giyilebilir sağlık cihazlarının ar-ge süreçlerinin tasarımı ve takibi için çalışmalar yapmak.
 19. Şehir hastanelerinin açılış öncesi bilişim altyapı süreçlerini koordine etmek.
 20. Şehir hastanelerinin minimum bilişim altyapı gereksinimlerini belirlemek, dokümante etmek.
 21. Şehir hastanelerinin işletim sürecinde bilişim sistemleri yönünden takibini yapmak. 
 22. Çevre sağlığına yönelik bilişim projeleri geliştirmek/geliştirmek, bakım ve desteğini sağlamak.