Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı

 1. Sağlık politikaları oluşturmak ve karar alma süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla karar destek sistemleri, veri ambarı, veri madenciliği çalışmaları yapmak.
 2.  Veri ambarı ve veri madenciliği çalışmaları için gerekli olan bilişim altyapısını kurmak ve geliştirmek.
 3. Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan tüm raporlama ihtiyaçlarının yazılım döngüsü ve standartları içerisinde içerik, kullanıcı ihtiyaçları, hizmet ihtiyaçları süreçlerinin planlanması ve değerlendirilmesini yürütmek.
 4. Genel Müdürlük ve Bakanlığın diğer birimleri tarafından gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilecek olan tüm bilişim projelerinin teknik ve alt yapı kullanım süreçlerinin izlenmesini ve analiz edilerek ihtiyaç halinde iyileştirme çalışmalarını (sürekli iyileştirme, düzeltici faaliyet, önleyici faaliyet) yürütmek.
 5. Tüm merkez ve taşra teşkilatlarının rapor ihtiyaçlarını koordine ederek ilgili birimlere iş delegasyonlarını yönlendirmek, yeni ortaya çıkan taleplerin yazılım döngüsü ve standardizasyonu içerisinde koordinasyonunu sağlamak.
 6. Bakanlığımız bilişim sistemlerinde toplanan verilerden alternatif görselleştirme araçları ile raporlar oluşturmak, kullanıcıların geri bildirimlerine yönelik ek geliştirmeler ve/veya yeni rapor taleplerinin derlenmesini, analiz edilmesini ve hazırlanmasını sağlamak.
 7. Yönetici ve çalışanların iş ve hizmet süreçlerinde araştırmacıların bilimsel projelerinde ihtiyaç duydukları verilerin tutarlılık kontrolleri yapılmak suretiyle ilgililerine ulaştırılmasını sağlamak.
 8. Ham verilerin istatistiksel modellemelerle işlenerek yorumlanması ve kullanıma hazır hale getirilmesini sağlamak.
 9. Bakanlık merkezine veri göndermekten sorumlu sağlık hizmeti sunucularında oluşan gerçek verilerin, Bakanlık merkezindeki verilerle tutarlılık kontrollerini yapmak ve gerektiğinde saha denetimlerini gerçekleştirmek.
 10. Vatandaşlardan gelen e-postaların, Genel Müdürlük görev alanındaki Bilgi Edinme, SABİM, BİMER, CİMER kanalıyla ulaşan başvuruların çözüme kavuşturulmasını sağlamak. 
 11. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarından veya diğer kurum ve kuruluşlardan talep edilen operasyonel iş ve işlemleri (TBMM, adli merciler ve diğer kurumların resmi bilgi talepleri vb.) yürütmek.
 12. Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin, bağlı kurumların ihtiyaçlarına yönelik toplamış oldukları veriler üzerinde veri madenciliğini hayata geçirerek geleceğe yönelik tahmin yapabilen iş zekası sistemleri ve Mekansal İş Zekası projesi ile entegre çalışmalar yürütmek,
 13. Diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait uygulamalar ile Mekansal İş Zekası projesi kapsamında entegrasyon ve ortak bilgi havuzu oluşturarak mekan tabanlı raporların geliştirmesini sağlamak.
 14. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait uygulamalar ile entegrasyon sağlayarak ortak veri havuzu oluşturmak ve uygulama üzerinde geliştirmeler sağlamak.