Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Veri Denetimi Birimi

Görev ve Sorumluluklar

 1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
 2. Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmalar yürütmek.
 3. e-Nabız'a verilerin düzgün ve düzenli gelmesini sağlamak. Bunun için gerektiğinde ilgili yazılım firması ya da kurumun bağlı olduğu üst kurullarla görüşerek sorunların çözülmesini sağlamak.
 4. e-Nabız'a gelen verilerin kişilerin e-Nabız profiline yansımalarının doğru olup olmadığını tespit etmek, hatalı durumlarda ilgili yazılım firmasının yazılımında gerekli düzeltmeleri yaptırmak ya da teknik altyapı kaynaklı sorunun düzelmesini sağlamak.
 5. "Birlikte Çalışabilirlik" uygulamalarının iyileştirilmesi ve paydaşlarla işbirliği yapılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 6. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılmak.
 7. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya ela birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak.
 8. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 9. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
 10. Bilgi güvenliği gerekliliklerine uymak.
 11. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.


07 Nisan 2022