Standart ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

 1. Yazılım geliştirme standartlarını belirlemek, geliştirmek ve güncellemek.
 2. Sağlık uygulamalarına erişimin artırılması amacıyla sağlık bilişim standartlarını geliştirmek, güncellemek ve yaygınlaştırmak için Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS)’nü, Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Veri Sözlüğü ve Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS)’nda tanımlanan Ulusal ve Uluslararası (LOINC, ICD-10, ICD-O3, GMDN, vb.) kodlama ve sınıflandırma sistemlerini geliştirmek ve güncellemek.
 3. Mevcut yasal düzenlemeleri temel alarak sağlık alanında bilgi paylaşımı politikaları oluşturmak.
 4. Cihaz entegrasyon standartlarını belirlemek, cihazlara ilişkin entegrasyon katsayılarını tespit etmek ve yayınlamak. 
 5. Sağlık bilişimi alanında yerel ağ mimari ve ürünleri ile donanım ürünlerinin standartlarını belirlemeye yönelik koordinasyonu sağlamak ve ilan etmek.
 6. Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımlarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik ilgili paydaşlarla çalıştaylar düzenlemek. 
 7. Sağlık verilerinin Bakanlık tarafından oluşturulmuş standartlara (USVS, SKRS vb.) uygunluğunu denetlemek.
 8. SBYS yazılımı üreticilerinin kayıt, tescil, ruhsatlandırma ve/veya bu alanda üretilen uygulama yazılımlarının akreditasyon süreçlerini yönetmek.
 9. SBYS üreticilerinin ve üretim süreçlerinin sağlaması gereken minimum kriterleri belirlemek, ürünlerin standartlara uygunluğunu denetlemek/denetlettirmek.
 10. Sağlık bilişimi alanında standartların geliştirilmesi ve akreditasyon alanında araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
 11. Görev tanımlarına giren konularda, uluslararası kuruluşlar, örgütler (DSÖ, OECD, EUROSTAT, HIMSS vb.) ve sektörler arası işbirliği çalışmalarını yürütmek.
 12. Sağlık bilişimi mevzuatı geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, sağlık bilişimi hukuku süreçlerini takip etmek, düzenleyici alt mevzuat geliştirmek ve yayımlanmasına hukuki destekte bulunmak, sağlık bilişimi hukuku ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatın takibini yapmak ve mevcut durum raporlarını hazırlamak, sağlık bilişimi hukuku konusunda literatür taraması yapmak, yenilik ve gelişmeleri takip ederek raporlamak ve ilgili paydaşlara duyurmak,
 13. Dijital hastane çalışmalarını koordine etmek.
 14. Uluslararası sağlık bilişimi standartlarının ülkemizde kullanımını yaygınlaştırmak ve standartların sağlık sistemlerine entegrasyonu sürecinde Genel Müdürlüğümüz ile iç ve dış paydaşlar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
 15. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulacak Bakanlık hizmetlerini ilgili birimlerle belirlemek ve bu hizmetlere ilişkin işlemleri yürütmek.
 16. Bakanlık tarafından sunulan e-Devlet hizmeti bilgi sisteminin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile entegrasyonunu sağlamak.
 17. Kurumu oluşturan bölüm ve ögeler arasında eşgüdüm, motivasyon, karar alma ve bilgi akışını sağlamak.