İç Kontrol Koordinatörlüğü
30 Nisan 2021

  1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55. maddesi çerçevesinde; Genel Müdürlüğün amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin; etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, varlık ve kaynakların korunmasını sağlamak, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını sağlamak, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak,
  2. Kurumun belirlenmiş vizyon, misyon ve değerlerini gözeterek, Genel Müdürlüğün performans hedeflerini, iş süreçlerini rol bazlı görev tanımlarını belirlemek, sistemi takip etmek, tüm birimlere örnek olacak aktif kullanılan bir iç kontrol sistemini kurmak,
  3. Bakanlık üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Genel Müdürlüğün stratejik amaç ve hedefleri ile performans amaç ve hedeflerinin planlanma çalışmalarını koordine etmek,
  4. Genel Müdürlük tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İç Kontrol Sistemini kurmak, mevzuatın öngördüğü biçimde standartları oluşturmak ve uygulamak, İç kontrol Sisteminin geliştirilmesi için gerekli iyileştirmeleri yapmak,
  5. İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların hizmetlerde sürekliliği ve kaliteyi artırması için gerekli faaliyetleri planlamak, yürütmek ve koordine etmek,
  6. Genel Müdürlüğün, haftalık, aylık ve yıllık, birim faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak,
  7. Görev alanı ile ilgili olarak Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.


           İç Kontrol Web Sitesi için tıklayınız