İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 1. Bütçe hazırlama rehberine göre bütçe hazırlamak, bütçe işlemlerini yürütmek ve ayrıntılı harcama programı hazırlamak.
 2. Genel Müdürlüğün bütçesi ile ilgili harcamaları ve takipleri yapmak ve her türlü tahakkuk işlemlerini yürütmek.
 3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu’na göre yapılacak ödemelerin kontrolünü sağlamak, maaş ve görev yollukları ödeme süreçlerini yönetmek.
 4. Kamu İhale Kanunu çerçevesinde belirlenmiş esas ve usuller ile satın alma süreçlerini yönetmek, bunların ödemelerinin kontrolünü yapmak.
 5. Genel Müdürlüğün insan kaynağı planlamasını yapmak.
 6. Genel Müdürlükte görev yapmak üzere başvuran adayların niteliklerini değerlendirmek ve uygun görülenlerin işe alınmasını veya görevlendirilmesini sağlamak,
 7. Genel Müdürlük personelinin; işe başlama, izin, terfi, ceza, ilişik kesme, sendika ile ilgili işlemlerini yürütmek.
 8. Personelin motivasyon ve verimliliklerinin artırılması için gerekli önlemleri almak ve ilgililere bildirmek.
 9. Gelen ve giden evrak süreçlerini yönetmek.
 10. Birim içi duyuru ve yazışma süreçlerini yönetmek.
 11. Birimler tarafından birim arşivine devredilen arşivlik malzemelerin Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğine uygun olup olmadığını kontrol etmek, uygun olanları imza karşılığı teslim almak ve muhafazasını sağlamak.
 12. Arşiv mevzuatını ve standart dosya planı değişikliklerini takip etmek.
 13. Genel Müdürlüğün Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesindeki iş ve işlemlerini yürütmek.