Sağlık İstatistikleri Dairesi Başkanlığı

Uluslararası Sağlık İstatistikleri Birimi

Görev ve Sorumlulukları

  1. Birim Sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları) 
  2. Uluslararası kuruluşlar (DSÖ, OECD, HFA vb.) tarafından talep edilen ülke sağlık verilerinin Sağlık Bakanlığı birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlardan derlenerek karşılanmasını sağlamak.
  3. Uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan/göndeıilen rapor ve yayınlarda yer alan Türkiye'nin sağlık verilerini kontrol etmek ve geri bildirimde bulunmak.
  4. Uluslararası kurumlar tarafından yayımlanması planlanan veya yayımlanmış raporların Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları kapsamında kalite, kapsam ve uygunluk açılarından incelemek. 
  5. Üst yönetimin talimatıyla uluslararası sağlık istatistikleri konusunda çalışma ve analizler/ileri analizler yapmak, rapor hazırlamak ve yayımlamak.
  6. Destek personeline teknik konularda yardımcı olmak.

07 Nisan 2022