Sağlık İstatistikleri Dairesi Başkanlığı

Kurumlararası İstatistik Koordinasyon Birimi

Görev ve Sorumlulukları

  1. Birim Sonımluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumlularının Ortak Görev ve Sorumlulukları) 
  2. TÜİK ve diğer kamu kurumlarından gelen sağlık istatistiklerine ilişkin veri taleplerinin karşılanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak.
  3. İç Kontrol çalışmaları kapsamında Sağlık İstatistikleri Dalire Başkanlığı birimleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri derleyerek haftalık/aylık/6 aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak İç Kontrol Koordinatörlüğüne iletmek.
  4. Her ayın ilk haftası Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığında yer alan güncel personel listesini Genel Müdürlük sekretarya birimine iletmek.
  5. Sağlık İstatistikleri Dairesi Başkanlığının faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik raporlamaları yapmak.
  6. Destek personeline teknik konularda yardımcı olmak.

07 Nisan 2022